Flipped Classroom 2.005

Videotyper

Posted on Posted in Blog, Indlæg

Når vi laver en video til vores undervisning, må vi være bevidste om, hvad videoens funktion er. Det vil sige, at vi skal være klar over, hvad det er, vi gerne vil have, at eleverne får ud af videoen. En god video er tydelig i sin kommunikation, og det er den blandt andet fordi, videoens funktion er forudbestemt af læreren. Der er nemlig stor forskel på, om vi vil vise eleverne hvordan, man kan bruge en berettermodel til at analysere eventyr, eller om det, vi vil, er at fortælle om genretræk for eventyr. Den første video er en instruktion i forhold til hvordan eleverne kan arbejde med tekstanalyse, og den anden er en informativ video, hvis funktion er at fortælle eleverne om bestemte begreber eller faktiske oplysninger. Det er altså to forskellige typer video. Den gode video blander ikke disse to videotyper, da det derved kan blive forvirrende for eleven at navigere i indholdet. Derfor skal vi i vores planlægning beslutte, hvilke læringsmål en bestemt video skal arbejde med. Følgende indlæg er en gennemgang af nogle af de videotyper, som vi kan bruge ved Flipped Classroom.

Informerende

ekstra hæfte slides.002 (1)

Informerende videoer kan vi sammenligne med informerende fagtekster. Det vil sige videoer, som vi bruger til at formidle en bestemt viden. Vi kender denne formidling fra den traditionelle tavleundervisning, hvor vi gerne vil præsentere nogle bestemte begreber eller en bestemt teori for eleverne. På undervisningsportalen ReStudy, ser vi rigtig mange af denne slags videoer, og videoerne fungerer godt som udgangspunkt for, at eleverne i ro og mag kan finde viden om et emne. Informerende videoer indledes med, at der fortælles hvilken kategori, emnet tilhører. Det kunne for eksempel være litterære tekster. Dernæst gives der i en række underkategorier information om emnet. Det kan være information om handlingsforløb, synsvinklers betydning for historien osv.

Instruerende

Instruerende videoer er populære i relation til Flipped Classroom, og man ser især, at mange matematiklærere bruger videotypen til at gennemgå eksempelvis regnemetoder. Instruerende videoer skal hjælpe eleverne med at gennemføre bestemte handlinger. Det kan være i forhold til at bruge noget bestemt software, bruge et bestemt arbejdsredskab eller som instruktion til hvordan man løser en opgave. Vi bygger ofte en instruerende video op på den måde, at vi starter med at beskrive mål. Derefter beskriver vi de materialer, der skal bruges for at løse opgaven, og kommer så frem til at beskrive arbejdsgangen punkt for punkt. Instruerende videoer er rigtig gode til at vise, hvordan man kommer fra A til B, og en matematiklærer vil både kunne vise hvordan et regnestykke skrives op samt give nogle eksempler på udregninger.  

ekstra hæfte slides.003 (1)

Komprimerende

ekstra hæfte slides.004 (1)

Komprimerende videoer kan vi beskrive som et resume. Det er videoer, der skal støtte op om hukommelse og hjælpe til forståelse. Når vi laver en komprimerende video, må vi først vælge de informationer ud, som er vigtige for forståelsen. Derefter skal informationerne sættes sammen i en ny form, som eksempelvis kan bestemmes efter en prioritering af væsentlighed. En komprimerende video kan eksempelvis bruges som afsæt for et læseforløb. Hvis videoen tager fat om centrale pointer i en tekst, som eleverne skal læse, kan den bruges som en hjælp til at udvælge information og forstå en tekst. Især samfundsfagslærere bruger komprimerende videoer som et supplement til de tekster, eleven skal læse til faget.

Introducerende

En introducerende video kan være mange ting, men typisk vil vi bruge introducerende videoer til at sætte gang i et fagligt forløb ved at skabe en spænding om emnet og vække en nysgerrighed hos eleven. Vi kan altså se på introducerende videoer som en slags faglig appetitvækker. Videoen begynder med at emnet introduceres. Dernæst kan vi gennemgå de overordnede mål for emnet, hvor vi også kan tale om, hvorfor disse mål er vigtige. Hvis emnet inviterer til, at vi giver en demonstration eller stiller et spørgsmål, kan det være med til at skabe spænding og nysgerrighed. Introducerende videoer må gerne være muntre i deres udtryk, og der kan efter evne leges med videomediets muligheder. Nogle lærere arbejder med at lave et videougebrev, der hver uge sendes ud til eleverne, som en introducerende appetitvækker.

ekstra hæfte slides.005 (1)

Evaluerende

ekstra hæfte slides.006 (1)

Evaluerende videoer kan bruges til at give en mundtlig, individuel feedback på afleveringer eller andre produktioner, som en elev har lavet. Det gode ved den her type video er, at eleverne får en mundtlig forklaring til de rettelser, som vi har foreslået til en opgave, de har lavet. Evaluerende videoer kan også gives til en gruppe af elever, som eksempelvis har lavet en fremlæggelse eller et studieprodukt sammen. Der findes software til computeren, der gør det muligt at optage en video samtidig med, at vi retter i et dokument. Den software, vi skal bruge til det, er en såkaldt skærmoptager, som jeg beskriver næremere på side 22. Et trick er at sætte skærmoptageren på pause, mens opgaven læses. Når, det er nødvendigt at rette eller kommentere, aktiveres skærmoptageren, og der gives en forklaring til rettelsen. Derefter læses videre med skærmoptageren på pause.

Eksemplarisk

Som med de introducerende videoer kan den eksemplariske video bruges som appetitvækker til et emne. I tilfældet med den eksemplariske video er formålet i høj grad at give nogle retningslinjer eller forslag til en bestemt måde at arbejde på, som skal inspirere eleverne i deres arbejde. Indholdsmæssigt kan vi eksempelvis tage udgangspunkt i en eksemplarisk analyse af en tekst, som vi selv har lavet. Vi kan også bruge videoer som andre har lavet om et emne. Eksemplariske videoer kan også være en faglig samtale mellem to lærere, der diskuterer en problemstilling i forhold til et emne. Med sådan en video kan eleverne få en idé om, hvad der eksempelvis forventes af dem til en afgangsprøve eller eksamen, hvor de skal have en faglig samtale med deres lærer og censor.

ekstra hæfte slides.007 (1)

Diskuterende

ekstra hæfte slides.008 (1)

En diskuterende video konkluderer ikke nødvendigvis noget i forhold til et emne. Med den diskuterende video vil vi gerne introducere nogle spørgsmål og problemstillinger i forhold til emnet. Samtidig vil vi gerne vise eleverne, at et emne kan forståes på flere måder. I historiefaget kan vi eksempelvis præsentere de danske modstandsfolks kamp mod besættelsesmagten som heltemodig og glorificerende for derefter at diskutere selvsamme modstandfolks behandling af tyskere og danske nazister i kølvandet på krigen. Den diskuterende video kan også bruges til at perspektivere emner, hvor man gerne vil sætte nuværende samfundsfold i relation til tidligere.