Flipped Classroom 2.001

Hvad er Flipped Classroom?

Posted on Posted in Blog
Med Flipped Classroom flyttes lærerens oplæg fra det kollektive rum til det individuelle rum for derved at forvandle det kollektive rum til et dynamisk og aktivt læringsrum hvor eleverne er i centrum med mulighed for at lære i fællesskab og med kyndig vejledning fra deres lærer.

Traditionelt er Flipped Classroom blevet introduceret som en metode, der lader eleverne modtage undervisning hjemme igennem videooplæg, så lektierne kan laves i skolen med hjælp fra deres lærer. Men Flipped Classroom er mere end blot undervisning på video og lektielæsning i skolen. Det centrale ved Flipped Classroom er ikke den video, som skal introducere et emne for eleverne, eller som skal give en instruktion i forhold til en opgave. Det væsentlige ved metoden er derimod den måde, eleverne bliver sat i centrum for den læring, der finder sted på baggrund af videooplægget. Vi flipper ikke vores undervisning ved at lave en video. Eleverne bliver ikke dygtige til faget, fordi de har set video. Eleverne kan dog tilegne sig kompetencer i forhold til et emne gennem de aktiviteter, videoen danner grundlag for. Derfor bør videoen opfattes som et redskab, vi som lærere kan bruge som en del af den undervisning, der ud over video består af elevaktiverende, undersøgende og skabende aktiviteter. Tilsammen kan vi kalde det Flipped Classroom.

Når vi laver en video til vores undervisning, er vi interesserede i at igangsætte den del af et læringsforløb, som giver eleverne mulighed for at bevæge sig videre i en læreproces ved hjælp af introducerende begreber, teori, informationer, vejledninger eller andre grundlæggende kompentencer i forhold til et emne. Det er, hvad en video er god til. Videoen kan hjælpe eleven med at huske og forstå fakta, som kan være en forudsætning for at bevæge sig dybere ind i et fagligt emne. Ved traditionel tavleundervisning, er denne del af et læringsforløb ofte placeret i begyndelsen af en time. Her står vi som lærere ved tavlen og bruger den første del af lektionen på at lave en undervisning, hvor eleverne sidder mere eller mindre passive i klasselokalet. Det er hverken en optimal udnyttelse af lærerens eller elevernes tid. Ved den traditionelle tavleundervisning er læreren i centrum for aktiviteten, og det er svært at skabe et læringsrum, som inkluderer alle elever. I et læringsrum, der er bundet op på en traditionel tavleundervisning, kan vi opleve, at nogle elever kommer til at kede sig, da de allerede har en større forforståelse af emnet end andre elever i klassen. Samtidig kan vi opleve, at andre elever føler sig utrygge, fordi de ikke kan følge med i eller forstå den fælles gennemgang på klassen.

Når vi bruger Flipped Classroom, fjerner vi denne del af undervisningen fra det kollektive rum, og vi lader i stedet eleverne se en video i det individuelle rum, inden de møder ind til time. Derved kan vi, når vi er samme i klassen, fokusere på den del af læringen, som bringer eleverne i centrum for undervisningen, og som derved kan være mere elevaktiverende og dynamisk. De elever, der har svært ved at forstå emnet, har mulighed for at se en video flere gange inden timen, og hvis de stadig har vanskeligheder med emnet, når de møder ind i det kollektive rum, har vi gode muligheder for at strukturere en undervisning, der er bygget op i differentierede forløb.

Det har vi blandt andet fordi, vi får mere tid til aktiviteter, hvor elevernes ressourcer bringes i spil i forhold til hinanden, ved at inddrage den tid, som vi normalt bruger på tavleundervisningen. Derudover kommer vi som lærere til at erfare, at vi med flere aktiviteter, hvor eleverne arbejder sammen med hinanden (istedet for at være afhængige af lærerens hjælp til gennerelle spørgsmål), kan få et bedre kendskab til elevernes forskellige svagheder og styrker. Vi kommer simpelthen i større omfang til at møde vores elever i de læreprocesser, som de er i.

blooms reviderede taksonomi.001

I ovenstående reviderede udgave af Blooms taksonomi finder vi denne del af undervisningen i de fire øverste taksonomiske niveauer. Det er her, at eleverne får lov til at anvende den viden, de er blevet introduceret for på videoen og bringe den i spil i forhold til hinanden. Det er også her, at kompleksiteten er størst i et læringsforløb, hvorfor lærerens rolle er afgørende i forhold til at guide og motivere eleverne i deres arbejde.

Når vi inddrager Blooms taksonomi i vores forberedelse af undervisningen er vores udgangspunkt, at læreprocesser starter med, at eleverne skal huske og forstå noget i forhold til et emne, hvilket ved Flipped Classroom finder sted på video. Derefter kan eleverne bevæge sig længere op i taksonomien, hvor læringen bliver mere kompleks men også mere anvendelig. Det er altså først når eleverne kan begynde at anvende, analysere, vurdere og skabe på baggrund af en bestemt viden, at de kan bruge hvad de har lært. Det er den del af læreprocessen, som vi ved Flipped Classroom fokuserer på i det kollektive rum.

Selvom det centrale ved Flipped Classroom ikke er videoen, så er videoen alligevel en væsentlig del af arbejdet i forhold til at lave en god og effektiv undervisning. Videoen er den del af metoden, som kan gøre det muligt at flytte opmærksomheden i timen fra de to nederste taksonomiske niveauer til de øverste mere krævende niveauer. Derfor må vi som lærere også forstå hvordan, vi bedst muligt bruger videoen som et redskab i vores undervisning, så den kan fungere som afsæt for det videre forløb. Det kræver, at vi sætter os ind i, hvad en video kan og skal bruges til i sammenhæng med undervisning.

Mere om det i et senere blogindlæg.

Share Button